Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
Home
<div align="center"><a href="http://www.amazingcounter.com"><img border="0" src="http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2146127&c=6438694" alt="Frontpage Hit Counter"></a><br><a href="http://www.4computercoupons.com"><font color="#858585" size="2">Dell Computers</font></a></div>

สื่อการเรียนรู้ 
วิชา ท ๔๐๒๐๓  หลักภาษาไทย

ครูพิมพ์วลี 
ชวาลสิโรตม์

ครูชำนาญการกลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนวัดสังเวช  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free