Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
=> ลักษณะรูปประโยค
=> เนื้อความของประโยค
=> ชนิดของรูปประโยค
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๗
ลักษณะรูปประโยค

ลักษณะรูปประโยค

                ๑.   ประโยคเน้นผู้กระทำ  (ประโยคประธาน  ,  ประโยคกรรตุ)   ขึ้นต้นประโยคด้วยประธาน          สมชายชอบกินผลไม้        

                                                                                  ฝนตกตอนเช้าทุกวัน

 

                ๒.   ประโยคเน้นผู้ถูกกระทำ  (ประโยคกรรม)

                       ขึ้นต้นประโยคด้วยกรรม         ขนมในจานนี้ใครเป็นคนกิน           

                                                                                       หนังสือเล่มนี้คุณแม่จะทิ้งทำไม

 

                ๓.   ประโยคเน้นกริยา  (ประโยคกริยา  :   เกิด    มี   ปรากฏ) ขึ้นต้นประโยคด้วยกริยานำหน้าประธาน         เกิดน้ำท่วมที่ภาคใต้

                                                                                          มีบ้านหลายหลังในซอยนี้

                                                                                           ปรากฏรอยเท้าที่พื้น

 

                ๔.   ประโยคกริยาสภาวมาลา  นำกริยา  หรือ  กริยาวลี   มาเป็นประธานของประโยค

                                                                                     ว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกาย 

                                                                                             นอนหัวค่ำทำให้ร่างกายแข็งแรง
                                                                => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=