Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
=> ความหมายและประเภทของภาษา
=> กำเนิดของภาษา
=> การเปลี่ยนแปลงของภาษา
=> ลักษณะของภาษา
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
กำเนิดของภาษา

กำเนิดของภาษา

                 ๑. เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ

                ๒. เกิดจากการสร้างคำขึ้นใช้ตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้ภาษา

                        


ภาษาเกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติ

                  -  เสียงสัตว์ร้อง   เช่นคำว่า     กา   แมว   อึ่งอ่าง   กบ   กาเหว่า            

                  -  เสียงวัตถุ  ช่นคำว่า     ปัง   โครม   หวูด   เพล้ง   ออด   ตุ๊กๆ(รถ)

                  -  เสียงธรรมชาติ  เช่นคำว่า     เปรี้ยง   จั้ก   ซู่


ภาษาเกิดจากการสร้างคำขึ้นใช้

                เช่นคำว่า   หนาว   สับปะรด   สูง   บ้าน   อ้วน   โรงเรียน

                         

ภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็ก
ประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น

                เสียง   -->    คำกลุ่มคำ    -->   ประโยค     -->   ข้อความ     -->    เรื่องราว

                เสียง   :     เสียงพยัญชนะ     เสียงสระ    และเสียงวรรณยุกต์    =     พยางค์

                 คำ       :      พยางค์ที่มีความหมาย

               

 

 => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=