Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
=> ความหมายและประเภทของภาษา
=> กำเนิดของภาษา
=> การเปลี่ยนแปลงของภาษา
=> ลักษณะของภาษา
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
ลักษณะของภาษา

ภาษามีลักษณะเหมือนกัน


                ๑.   ใช้เสียงสื่อความหมาย

                ๒.  มีการสร้างคำขึ้นใช้

                ๓.   มีคำชนิดต่างๆ  :   คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำวิเศษณ์  คำบุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน

                ๔.   มีรูปประโยคชนิดต่างๆ  :   ประโยคบอกเล่า   ประโยคคำถาม   ประโยคปฏิเสธ  ประโยคขอร้อง

                ๕.   มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

                 

 ภาษามีลักษณะแตกต่างกัน


                ๑.   ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์

                ๒.   ภาษาไทยมีลักษณนาม

๓.     ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงคำ => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=