Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
=> สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไ
=> ภาษาบาลี สันสกฤต
=> ภาษาเขมร
=> ภาษาจีน
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๔
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไ

สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาในภาษาไทย

                ๑.   อาณาเขตติดต่อกัน

                ๒.   อิทธิพลทางศาสนา

                ๓.   อิทธิพลทางประวัติศาสตร์

                ๔.   อิทธิพลทางภาษาและวรรณคดี

                ๕.   อิทธิพลทางการศึกษา=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=