Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
=> เสียงพยัญชนะ
=> เสียงสระ
=> เสียงวรรณยุกต์
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
เสียงสระ

ลักษณะของเสียงสระ

                ๑.   เป็นเสียงก้อง

                ๒.  เป็นเสียงที่ลมผ่านออกมาได้โดยสะดวก  ไม่ถูกอวัยวะในช่องปากกักทางลม

                ๓.   มีทั้งสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

                ๔.   อวัยวะที่ช่วยให้เสียงสระต่างกัน  ได้แก่  ลิ้น และริมฝีปาก

                ๕.   ช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้
             
เสียงสระ


                สระเดี่ยว (สระแท้)       มี   ๑๘  เสียง

                                                อะ                          อา

                                                อิ                            อี

                                                อึ                            อือ

                                                อุ                            อู

                                                เอะ                        เอ

                                                แอะ                      แอ

                                                โอะ                      โอ

                                                เออะ                    เออ

                                                เอาะ                    ออ

               

                สระประสม (สระเลื่อน)   มี     เสียง

                           (อิ + อะ) เอียะ                       เอีย  (อี + อา)

                           (อึ + อะ)  เอือะ                     เอือ  (อือ + อา)

                           (อุ + อะ) อัวะ                        อัว    (อู + อา)

 

                สระเกิน       มี      เสียง      อำ   ใอ   ไอ   เอา      ฤๅ      ฦๅ   

                                นักภาษาศาสตร์   ไม่นับสระเกินเป็นเสียงสระ เพราะเป็นเสียงสระซ้ำ และมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่

                                      

 => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=