Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
=> เสียงพยัญชนะ
=> เสียงสระ
=> เสียงวรรณยุกต์
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๒

>>> http://www.sema.go.th/files/Content/Langqage%20Thai/k4/0007/WEB/test2.html=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=