Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
=> คำประสม
=> คำซ้อน
=> คำซ้ำ
=> คำสมาสโดยวิธีสมาส
=> คำสมาสโดยวิธีสนธิ
=> คำอุปสรรค
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
คำซ้อน

คำซ้อน          
  
             ®   คำซ้อนเพื่อความหมาย

                ®   คำซ้อนเพื่อเสียง

 

คำซ้อนเพื่อความหมาย

                นำคำที่มีความมหายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาเรียงต่อกันเป็นคำใหม่   :    ใหญ่โต    บ้านเรือน   สวยงาม   ซักฟอก   โคตรเหง้า   รูปภาพ   แทรกแซง   ทรัพย์สมบัติ    ถ้วยโถโอชาม   วัดวาอาราม   ก่อสร้าง

 

คำซ้อนเพื่อเสียง

นำคำที่มีพยัญชนะหรือสระเดียวกันมาเรียงต่อกันเป็นคำใหม่   :    สูสี    เรี่ยราด   หักห้าม

                             => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=