Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
=> คำประสม
=> คำซ้อน
=> คำซ้ำ
=> คำสมาสโดยวิธีสมาส
=> คำสมาสโดยวิธีสนธิ
=> คำอุปสรรค
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
คำซ้ำ
คำซ้ำ       
          เกิดจากการนำคำที่เหมือนกันทั้งเสียงและความหมาย   โดยใช้ไม้ยมก (ๆ)  แทนคำท้าย  :  
อ้วนๆ    หวานๆ    สาวๆ

 

ความหมายของคำซ้ำ

                ๑.   ความหมายต่างจากเดิม     :      กล้วยๆ (ง่าย)      หมูๆ(ง่าย)      ลวกๆ(หยาบ)      พื้นๆ(ธรรมดา) ส่งๆ(พอให้พ้นตัว)    ไล่ๆ(ใกล้เคียง)

                ๒.  ความหมายเป็นพหูพจน์   :      เด็กๆ     เพื่อนๆ    สาวๆ     ลูกๆ     ใครๆ     พี่ๆ    น้องๆ

                ๓.   ความหมายเน้นหนักขึ้น  :      ชอบๆ(ช้อบชอบ)     ดีๆ(ดี๊ดี)

                ๔.   ความหมายเบาลง            :        ดำๆ    สวยๆ    กลมๆ   

                ๕.   ความหมายแยกเป็นส่วนๆ

                                                เสี่ยงๆ   (แตกออกหลายชิ้น  แต่ละชิ้นกระจายกันไป)

                                                ร้อยๆ     (หลายร้อย   แต่นับจำนวนทีละร้อย)

                                                คนๆ       (ทีละคน   แต่มีหลายคน)

                ๖.   มีความหมายอื่นๆ แล้วแต่ใจความ

                                                เขาทำงานไปวันๆ                (ทำงานพอให้พ้นวัน  ทีละวันไป)

                                                เขาทำงานเป็นวันๆ              (ทำวันหนึ่งก็ได้ค่าจ้างครั้งหนึ่ง  ทีละวันไป)

                                                ฉันตื่นนอนเช้าๆเสมอ         (บอกเวลาโดยประมาณ

                                 => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=