Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
=> คำประสม
=> คำซ้อน
=> คำซ้ำ
=> คำสมาสโดยวิธีสมาส
=> คำสมาสโดยวิธีสนธิ
=> คำอุปสรรค
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
คำประสม

คำประสม    
 

                ®     คำที่ขึ้นต้นด้วย

                                การ         -         การกิน   การอยู่   การศึกษา   
                                                           การไฟฟ้า   การเมือง   การคลัง

                             ความ         -          ความดี   ความรัก   ความเห็น   
                                                           ความชอบ   ความรู้   ความฝัน

              (สิ่งของ) ของ         -          ของเล่น   ของใช้   ของว่าง   
                                                           ของหวาน   ของขวัญ   ของกำนัล

                            เครื่อง         -          เครื่องใช้   เครื่องเขียน   เครื่องสาย    
                                                            เครื่องใน   เครื่องปรุง

              (อาชีพ)   ช่าง          -         ช่างภาพ    ช่างไม้   ช่างไฟฟ้า   
                                                            ช่างปูน   ช่างเขียน   ช่างทอง

                                ชาว         -          ชาวบ้าน   ชาวเมือง   ชาวเกาะ   
                                                            ชาวประมง   ชาววัง   ชาวป่า

                                 นัก         -          นักเรียน   นักร้อง   นักดนตรี   
                                                             นักแสดง   นักบิน   นักการ

                                   ผู้          -           ผู้ใหญ่   ผู้ว่าการ   ผู้อำนวยการ   ผู้ดี
                                                             ผู้ต้องหา   ผู้นำ   ผู้ร้าย

                               หมอ         -           หมอฟัน   หมอนวด   หมอตำแย
                                                             หมอความ   หมอดู   หมอลำ

                                   ที่           -           ที่นั่ง   ที่พึ่ง   ที่ปรึกษา   ที่รัก   ที่มั่น 
                                                             
ที่ว่าการ   ที่อยู่   ที่นอน

® การนำคำมูลมาเรียงต่อกัน เกิดความหมายใหม่ แต่ยังมีเค้าความหมายคำมูลเดิม  :  หางเสือ  ลูกน้ำ  หัวหน้า  ไฟฟ้า  แม่ยาย  หัวใจ
                                                                 => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=