Home
เรื่องที่ ๑ : ภาษา
เรื่องที่ ๒ : เสียงในภาษา
เรื่องที่ ๓ : ลักษณะของภาษาไทย
เรื่องที่ ๔ : อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เรื่องที่ ๕ : การสร้างคำ
=> คำประสม
=> คำซ้อน
=> คำซ้ำ
=> คำสมาสโดยวิธีสมาส
=> คำสมาสโดยวิธีสนธิ
=> คำอุปสรรค
=> แบบฝึกหัดเรื่องที่ ๕
เรื่องที่ ๖ : กลุ่มคำ
เรื่องที่ ๗ : ประโยค
คำอุปสรรค

คำอุปสรรค
คำอุปสรรค  
:   
ใช้ประกอบหน้าศัพท์   ทำให้คำมีความเปลี่ยนแปลงไป

                ²   สุ (ดี , งาม)     บางครั้งเปลี่ยนเป็น   สุว   เสาว   โส   สร    "   สุจริต (ประพฤติดี)   สุภา   สุวภา   เสาวภา   โสภา (รัศมีดี)

                ²   ทุ (ชั่ว , ร้าย , ยาก)     บางครั้งใช้  ทุร   ทร     "     ทุรชน  ทรชน (คนชั่ว)   ทุจริต (ประพฤติชั่ว)   ทรพิษ (พิษร้าย)

                ²   อนุ (น้อย , ตามมา , ทีหลัง , เนืองๆ)    "   อนุชา (เกิดทีหลัง)    อนุชิต (ชนะเนืองๆ)   อนุภรรยา (ภรรยาน้อย)

                ²   อภิ (ยิ่ง , วิเศษ)      "   อภิสิทธิ์ (ความสำเร็จยิ่ง ,สิทธิเฉพาะ)       อภิชาติ (เกิดดียิ่ง)    อภิเษก (การรดน้ำที่ยิ่งใหญ่)     

²   อ (ไม่ , ไม่มี , ไม่ใช่)    "    อมนุษย์ (ไม่ใช่มนุษย์)        อกรรม (ไม่มีกรรม)   อธรรม (ไม่มีธรรม)

                ²   อุป (เข้าไป , ใกล้ , รอง)     "     อุปนายก (รองนายก)        อุปถัมภ์ (เข้าไปค้ำจุน)   อุปโภค (เข้าไปใช้สอย)

                ²   อป   อัป (ไม่ดี , ไม่มี)     "     อัปยศ (ปราศจากยศ)       อัปลักษณ์ (ลักษณะชั่ว)   อัปมงคล (ไม่มีมงคล)

                                                        => Do you also want a homepage for free? Then click here! <=